0

Adatvédelmi nyilatkozat

Cégnév: Ticketservice Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.ticketservice.hu domain néven elérhető honlapjának (továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a beléptető és azonosító karszalagokhoz kapcsolódó információk biztosítása, a fogyasztó igényeinek leginkább megfelelő termék kiválasztásában való segítségnyújtás és a termékek kiskereskedelmi árusítása, igény szerint kiszállítása és feliratozása..

Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A honlap használatával Ön, mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

 1. Fogalmak

Az 1992.évi LVIII. Törvény (továbbiakban Avtv.) rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságairól. A törvény értelmében:

1.1.     Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adata az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt- közvetlenül vagy közvetve- név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítni lehet.

1.2.     Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

1.3.     Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

1.4.     Adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.

1.5.     Nyilvánosságra hozatal: valamely adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.

1.6.     Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

 1. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Cégnév: Ticketservice Bt.

Székhely: 5540 Szarvas, Katona J. u. 8/1.

Képviselő neve: Klimaj Zoltán

Elektronikus levélcím: info@ticketservice.hu

Adószám: 21907043-2-04

Számlavezető pénzintézet: K&H 10400834-08302447-00000000

Az adatok feldolgozását maga Szolgáltató a látja el.

 

 1. Az adatfeldolgozó megnevezése, elérhetőségei

Cégnév: Ticketservice Bt.

Székhely: 5540 Szarvas, Katona J. u. 8/1.

Képviselő neve: Klimaj Zoltán

Elektronikus levélcím: info@ticketservice.hu

Adószám: 21907043-2-04

Számlavezető pénzintézet: K&H 10400834-08302447-00000000

 

 1. Az adatkelezés jogalapja

4.1.     Az adatkezelésre a www.ticketservice.hu honlapot igénybe vevő felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor, amely hozzájárulás terjedelmét a 5. pont rendelkezései határozzák meg. A felhasználók a hozzájárulást a regisztrációval adják meg.

4.2.     A személyes adatok kezelésére így az Avtv. 3§(1)bekezdés a) pontja alapján, a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

 

 1. A kezelt adatok köre

5.1.     Felhasználók esetében a honlap használata során az adatkezelő rögzíti a felhasználó IP címét, a honlap meglátogatásának kezdő és befejező időpontját, a böngésző és az operációs rendszer típusát. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak a z adatkezelő fér hozzá. A honlap nem regisztrált látogatóinak számítógépét a rendszer ún. cookie-val azonosítja. A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A felhasználók személyes adatainak kezelésére nem kerül sor.

5.2.     Regisztrált felhasználók esetében a Szolgáltató a következő személyes adatokat kezeli:

-          email cím

-          jelszó

-          számlázási név (családi és utónév)

-          számlázási cím

-          számlázási telefonszám

-          szállítási név (családi és utónév)

-          szállítási cím

-          szállítási telefonszám

A fenti adatok megadása a regisztráció kötelező feltétele. Ezeken kívül a Honlapon történő vásárlás esetén, a Szolgáltató az alábbi felhasználói adatokat kezelheti:

-          szállítási és számlázási cégnév

-          mobiltelefonszám

 

 1. Az adatkezelés célja

6.1.     A személyes adatok kezelésének célja:

-          A Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérthető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása.

-          A Honlapon történő szerződéskötés és igény szerint a kiszállítás lehetővé tétele.

-          A megkötött szerződések iktatása

-          A szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, számlázása

-          Illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása

-          A törvény által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

 

7.2. Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

7.3. A Szolgáltató által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie által gyűjtött felhasználói szokásokról szerzett információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.

7.4. A Szolgáltató kijelenti, hogy az általa kezelt adatokat- a felhasználó írásbeli hozzájárulása hiányában- közvetlen üzletszerzési célra nem használja fel.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

7.1.     A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart.

7.2.     A naplózott adatokat a rendszer- az utolsó látogatás kivételével, amelyet automatikusam felülír- a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

7.3.     Az adatok törlése- a felhasználó kérelmére vagy a Szolgáltató által- az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetekben van mód.

 

 1. Adatbiztonság

8.1.     A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

8.2.     A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerveren tárolja.

 

 1. A felhasználók jogai é jogérvényesítési lehetőségei

9.1.     a felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá az Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint módosíthatja vagy törölheti adatait.

9.2.     A Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból vagy kapták meg az adatait. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, e-mail útján adja meg a kért tájékoztatást.

9.3.     A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy a jogszabályban meghatározott kivételekkel azok törlését kérni.

9.4.     Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: 5540 Szarvas, Katona J. u. 8/1.

Email: info@ticketservice.hu

Telefon: +36209683458

 

9.5.     A felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az info@ticketservice.hu email címen.

9.6.     A felhasználó az Avtv. Valamint a Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. tv.) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az adatvédelmi biztoshoz fordulhat (1051 Bp. Nádor u. 22. Postacím: 1387 Bp. Pf. 40 további információ: http://abiweb.obh.hu/abi/).

 

 1. Elektronikus levélcímek felhasználása

10.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszabályszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel tömeges (tájékoztató vagy reklám-) email küldésére.

10.2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások, illetve az Általános Szerződési Feltételek vagy jelen nyilatkozat változása esetén a változásokra vonatkozó információt a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen a értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használhatja reklámozási célra.

10.3. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

 

 1. Az Adatvédelmi Nyilatkozat egyoldalú módosítása

11.1. A Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.

11.2. Az Adatvédelmi Nyilatkozat legutóbbi módosításának dátuma: 2011-06-30

Matricára, pólóra, plakátra, molinóra is szükséged van? Katt ide!